00862nam a22002531p 450000500170000000800410001703500190005803500240007703500180010104000230011909000160014210000480015824501000020626000640030630000110037035000100038159000200039159000200041159000200043159000110045165000230046265000180048599901050050319961112000000.0870805s1908 pau 00000 eng d a(Sirsi) a66598 a(upgd41)the00025082 a(Sirsi) 93051 aMnSBcMnSLNdMnSLN03aBV2100b.V410aVedder, Henry C.q(Henry Clay),d1853-1935.10aChristian epoch-makers;bthe story of the great missionary eras in the history of Christianity.0 aPhiladelphia, Boston [etc.]bGriffith Rowland Pressc[1908] a368 p. a1d62 aNVSS 1958 g c.1 aNVSS 1958 g c.2 aNVSS 1958 g c.3 zStacks00aMissionsxHistory.00aMissionaries. aBV2100 .V4 1wLCc1iB000999113d3/21/2017f3/21/2017g3lSTACKS2mMAINn1q4rYsYtBOOKu4/24/1995